Peek into Khmer architecture ~ Náhľad do kambodžskej architektúry

Finally a new post guys! However, it has very little to do with cooking and food. The thing is, since we moved to Cambodia – and that has been already 2 months ago – I cooked only once. Yeah, you see it well, once. Nothing to be really proud of. Unfortunately, things have not been going that smoothly with regards of finding a place to live and thus my cooking adventures have been limited.

The apartment we initially moved in had an amazing kitchen, however, the two generators of a size of a little shipping container right under our windows were not so amazing. Especially when they were on 7am-9pm every single day, what doesn’t really match with ‘occasionally’, the word our ex-landlord used. Long story short, we had to move out pretty quick and since then we have been staying with my friend. Seems like the luck with apartments is finally turning our way, but let’s not jinx it. But basically no ‘home’ has been the main reason for no cooking – I live on salads at work and then for dinners, we eat Lebanese, Mexican and occasionally Indian. I don’t complain, since the food is really yummy, but I do miss those weekends spent shopping for organic veggies and cooking. Well, it’ll be back soon!

But until then, I’ll try to bring Cambodia closer to you. The reality is that most of people know Cambodia for Angkor Wat only. No wonders, is one of the modern world wonders and Angkor truly is breath taking. But there is so much more to Cambodia! However, some gems seem to be known only to people who stay here longer – something that should change!
Konečne nový príspevok na blogu! Aj keď nemá nič spoločné s varením a jedlom. Veci sa totiž majú tak, že odkedy sme sa presťahovali do Kambodže – čo už sú 2 mesiace dozadu – varila som raz. Áno, čítate správne, raz. Nič, na čo by som mala byť špeciálne hrdá. Bohužial veci sa nevyvájali tak hladko ako by sme chceli pri hľadaní nového bývania a tak na experimentovanie v kuchyni neboli príležitosti.

Byt, do ktorého sme sa pôvodne nasťahovali, mal skvelú kuchyňu, no dva generátory vo veľkosti prepravných kontajnerov priamo pod oknami až také úžasné neboli. Najmä keď boli zapnuté denne od 7 ráno do 9 večera – čo sa až tak veľmi nestotožňuje so slovom “sem tam”, ktoré použil majiteľ bytu. Takže celá sága v skratke, z bytu sme sa museli rýchlo vysťahovať a odvtedy prebývame u kamaráta. Vyzerá to ale tak, že šťastie s bytmi sa nám vracia, no zatiaľ to nechcem zakríknuť. “Bez domova” bol teda ten hlavný dôvod na moje nevarenie – v práci žijem na šalátoch a večere si väčšinou objednávame, či už libanonskú, mexickú alebo indickú kuchyňu. Nesťažujem sa, keďže to jedlo je naozaj chutné, no predsalen mi chýbajú víkendy strávené nakupovaním organickej zeleniny a varenia. Tak ale čoskoro to budem mať opäť!

Dovtedy sa ale budem snažiť trošku vám priblížiť Kambodžu. Fakt totiž je, že väčšina ľudí pozná Kambodžu iba ako Angkor Wat. Nedivím sa, je to jeden z moderných divov sveta a Angor je naozaj dychvyrážajúci. Ale Kambodža je oveľa viac! Vyzerá to ale tak, že niektoré jej poklady sú odhalené len ľuďom, ktorí tu ostanú dlhšie – a ja si myslím, že to by sa malo zmeniť!

‘100 houses’ residential project

‘100 houses’ residential project

‘100 houses’ residential project

‘100 houses’ residential project

‘100 houses’ residential project

‘100 houses’ residential project

‘100 houses’ residential project

‘100 houses’ residential project

‘100 houses’ residential project

‘100 houses’ residential project

As most of you already know, Cambodia was colonized by French and therefore there was a strong French influence in the country until the Khmer Rouge. In fact, even Pol Pot studied in Paris. Even now you can feel the French influence while visiting Phnom Penh – a lot of restaurants offer French food, some street carry French names (boulevard de Czechoslovaquie) and you can see a lot of old French colonial buildings around. However, there was a strong French influence on the architecture of the 1960s as well and that’s something I’d like to write about today.

Very few people realize that Cambodia has  quite a bit of little architectural treasures. They are well hidden among the newer buildings and developments and they are often off the beaten touristic path. But these amazing buildings from 1960s are adding that little something to Cambodia that makes it stand up among other South-East Asian countries.

Ako veľa z vás vie, Kambodža bola kolonizovaná francúzmi a tak v nej prevládal silný francúzsky vplyv až do doby Červených Khmérov. Aj sám Pol Pot študoval v Paríži. Až doteraz môžete tento francúzsky vplyv v Phnom Penhe cítit – reštaurácie ponúkajú chutné francúzske jedlá, niektoré ulice doteraz nesú názvy vo francúzštine (ako napríklad Boulevard de Czechoslovaquie) a samozrejme nemôžem zabudnúť na veľa nádherných koloniálnych budov, na ktoré počas potuliek Phnom Penhom narazíte. Francúzsky vply ale neskončil len tam, výrazne ovplyvnil aj architektúru rokov šesťdesiatych a to je niečo, o čom chcem dnes písať.

Veľmi málo ľudí si uvedomuje, aké množstvo malých architektonických pokladov Kambodža má. Sú dobre skryté medzi novými budovami a často sa nachádzajú mimo vychodených turistických cestičiek. Ale práve tieto úžasné budovy z rokov šesťesiatych dodávajú Kambodži to niečo navyše, čo ju odlišuje od ostatných miest v juhovýchodnej Ázii.

Villa for a doctor – currently Tuol Kork Health Center

Villa for a doctor – currently Tuol Kork Health Center

Villa for a doctor – currently Tuol Kork Health Center

Villa for a doctor – currently Tuol Kork Health Center

Villa for a doctor – currently Tuol Kork Health Center

Villa for a doctor – currently Tuol Kork Health Center

One of my closest friends Kanitha is an architect and when she suggested to go for an architecture tour, I got really excited. Todd as well, since he used to study at architecture school and loves colonial and 1960-70s architecture. So off we went to a tour of 1960s villas in Phnom Penh. It was fascinating to learn new things about the place we live in!

However, things are not so ideal in Cambodia. Unfortunately, similar to Slovakia (but of course, even much worse), Cambodia has the same disease – money and personal interests matter more than cultural heritage and history. Houses from 1960s are considered old and not big and pompous enough. Riding through Tuol Kork we saw some ridiculous buildings that are completely out of reality – not taking into consideration the floods, the climate, huge to the extend that it blows your mind, just simply awful. It reflects what the society is like – people who have money are showing them off like crazy while the rest for the country lives in poverty and often their basic human rights are not respected. People are being evicted from their land and homes on a whim, often with no compensations – those in power see money and it blinds them to the extend of not seeing the needs of the Cambodian people anymore…

If you want to check the Khmer architecture tours and learn more about Khmer architecture, go to www.ka-tours.org – you can download a walking tour map there and check links to different materials. For more information on land grabbing and evictions, check Blood sugar and Free the 15!
—-
Jedna z mojich blízkych kamarátok Kanitha je architektka a keď navrhla, aby sme spoločne išli na architektonickú prehliadku, veľmi som sa tomu nápadu nadchla, Todd tiež, keďže architektúru študoval a miluje koloniálnu architektúru, ako aj architektúru rokov šesťdesiatych a sedemdesiatych. Bolo naozaj fascinujúce naučiť sa niečo nové o mieste, kde žijeme.

Bohužial, až také ružové to však v Kambodži nie je. Podobne ako na Slovensku (ale samorejme oveľa horšie), Kambodža trpí chorobou, keď peniaze a osobné záujmy sú dôležitejšie ako kultúrne dedičstvo a história. Domy z rokov šesťdesiatych sú považované za staré a nie dosť ohromujúce. Počas jazdy v Tuol Korku tak narazíte na stavby, ktoré sú úplne mimo reality – neberú ohľad na povodne, lokálnu klímu, sú také obrovské, že sa vám z toho zastavuje mozog, neuveriteľne hrozné. Odzrkadľujú kambodžskú spoločnosť – tí, čo majú peniaze to ukazúju v takýchto absurdných rozmeroch a zvyšok krajiny žije v chudobe a ich ľudské práva sa často nedodržujú. Ľudia sú často vysídlení z ich domovov a pozemkov len tak z ničoho nič a bez kompenzácie, pretože tí pri moci vidia len peniaze, ktoré ich zaslepujú tak, že vidia potreby kambodžského ľudu.

Ak si chcete prečítať viac o kambodžskej architektúre a architektonických prehliadkach, na www.ka-tours.org si môžete stiahnuť mapu na pešiu architektonickú prehliadku a je tam veľa zdrojov o kambodžskej architektúre. Ak vás zaujímajú prípady vysídlovania a konfiškácie pôdy, tieto dve stránky sú dobrým úvodom do problému: Boycott blood sugar a Free the 15!

Double stairs villa

Double stairs villa

Double stairs villa

Double stairs villa

Double stairs villa

Double stairs villa

Double stairs villa

Double stairs villa

Double stairs villa

Double stairs villa

Double stairs villa

Advertisements

2 thoughts on “Peek into Khmer architecture ~ Náhľad do kambodžskej architektúry

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s